facebook-domain-verification=4dgpqbcc9nmqv0mcpyznyhgkiisn6k

Algemene Voorwaarden Besems Installaties

Tot stand gekomen op 12 januari 2022

Besems Installaties is gevestigd aan President Rooseveltlaan 179D, 6224CM, te Maastricht

en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 81904819.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

Besems Installaties: Besems Installaties is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten (alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Besems Installaties voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht) en de verkoop van Producten (alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen Besems Installaties en de Wederpartij).

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Besems Installaties en de Wederpartij, gericht op het verlenen van de Diensten en het verkopen van de Producten.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Besems Installaties opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Consument: De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (particuliere klant).

Bedrijf: De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).

Partij: Besems Installaties, dan wel de Wederpartij, tezamen te noemen de “Partijen”.

Tarief: De financiële vergoeding die de Wederpartij, voor de uitvoering van de Diensten en de koop van de Producten, aan Besems Installaties dient te voldoen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Besems Installaties en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Besems Installaties, waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Besems Installaties en de Wederpartij zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Besems Installaties zijn overeengekomen.
 6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Besems Installaties zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. Deze periode loopt in het algemeen 3 weken. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. 
 2. Besems Installaties kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. 
 3. Indien de aanvaarding door de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, is Besems Installaties daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 4. In het geval Besems Installaties aan de Wederpartij een samengestelde prijsopgave verstrekt, is Besems Installaties niet verplicht tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten, noch tot levering van een gedeelte van de Producten, overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.
 5. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding en/of offerte tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.
 2. De Overeenkomst kan worden gesloten voor zowel bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De Overeenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

  4. In het geval er geen sprake is van wederzijds goedvinden kan de Overeenkomst eenzijdig worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Besems Installaties gerechtigd om de reeds gemaakte kosten en de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen. 

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Besems Installaties de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Besems Installaties zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Besems Installaties kunnen worden toegerekend.
 3. Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

 

Artikel 6. Tarieven

 1. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
 2. De Tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, parkeer- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Besems Installaties.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Besems Installaties tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

 1. Indien Besems Installaties bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is Besems Installaties gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Besems Installaties het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.
 3. De Wederpartij is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij: 
 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Besems Installaties rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Besems Installaties alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;
 • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8. Uitvoering Diensten

 1. Besems Installaties zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Besems Installaties heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van de Wederpartij of op een door de Wederpartij gekozen locatie. 
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Besems Installaties het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Besems Installaties niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Besems Installaties.
 6. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Besems Installaties het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Levering Producten 

 1. De levering vindt plaats doordat het Product in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf).
 2. De Wederpartij is verplicht om het gekochte Product af te nemen op het moment waarop deze hem/haar ter hand worden gesteld (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop deze hem/haar ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf), tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 3. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie, gegevens, instructies of documenten die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 10. Uitvoerings- en leveringstermijnen 

 1. De uitvoering van de Diensten en de levering van de Producten zullen plaatsvinden binnen een door Besems Installaties opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 
 2. Indien Besems Installaties informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Producten, vangen de uitvoerings- en de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Besems Installaties heeft verstrekt.
 3. Bij overschrijding van de uitvoerings- of de leveringstermijn dient de Wederpartij Besems Installaties schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Besems Installaties alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren en/of om de Producten te leveren.  
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering en/of de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Besems Installaties zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Besems Installaties binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering en/of levering, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11. Risico-overgang 

 1. De Producten komen, tot het tijdstip van de levering (artikel 10), voor rekening en risico van Besems Installaties.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment van de levering: op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf).

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Besems Installaties in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Besems Installaties totdat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (het Tarief), deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte Diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde Product niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door Besems Installaties aangewezen bankrekening, op een door Besems Installaties aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking. 
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Waarbij het uitgangspunt is vermeld in lid 3 jo. 4 van dit artikel.
 3. Betaling van werkzaamheden met betrekking tot airconditioning, vanaf €5.000, geschied de betaling van 10% van de totale factuur vooraf. De resterende betaling van 90%, van de totale factuur, geschied achteraf, bij oplevering van de airconditioning.
 4. Betaling van werkzaamheden met betrekking tot Elektrowerkzaamheden, vanaf €5.000, geschied de betaling van 5%, van de totale factuur, bij akkoord van de offerte vooraf. Daarnaast geschied de betaling van 20%, van de totale factuur, bij aanvang van de werkzaamheden vooraf. En tevens geschied de betaling van 25%, van de totale factuur, bij gemaakte leidingwerk vooraf. De resterende betaling van 50%, van de totale factuur geschied achteraf, bij oplevering van de Elektrowerkzaamheden.
 5. Betaling van werkzaamheden, welke gelegen zijn beneden €5.000 geschied in overleg met Besems Installaties.
 6. Betaling achteraf, dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 7. Besems Installaties is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.
  8. Besems Installaties en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld, dan wel zijn overeengekomen door Besems Installaties en de Opdrachtgever.
 8. Wanneer betaling van een termijn uitblijft, is Besems Installaties bevoegd om zijn werkzaamheden op te schorten conform art. 15 van deze Algemene Voorwaarden en eerst betaling te vorderen van de Opdrachtgever. Alle bijkomende kosten worden hierbij in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
 9. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
 10. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 12. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Besems Installaties en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Besems Installaties onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 
 2. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Besems Installaties pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Besems Installaties de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen. 
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15. Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Besems Installaties het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Daarnaast is Besems Installaties bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Besems Installaties omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Besems Installaties kan worden gevergd.
 1. Bij opschorting behoudt Besems Installaties het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Besems Installaties bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Daarnaast is Besems Installaties bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Besems Installaties omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Besems Installaties kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Besems Installaties kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij is komen te overlijden.
 1. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Besems Installaties op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Besems Installaties de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Besems Installaties niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Besems Installaties geleden schade.

Artikel 17. Overmacht

 1. In het geval Besems Installaties een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Besems Installaties worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 
 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Besems Installaties geen invloed kan uitoefenen en waardoor Besems Installaties niet in staat is de verplichtingen na te komen. Besems Installaties heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Besems Installaties zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 2. Zowel Besems Installaties als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Besems Installaties zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 
 3. Indien Besems Installaties ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Besems Installaties gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 
 4. Al het voorgaande geldt ook voor de Wederpartij indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 18. Conformiteit, onderzoekstermijn en garantie

 1. Indien de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten naar mening van de Wederpartij niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, dient de Wederpartij dit tijdig (zie volgende alinea) aan Besems Installaties te melden. Besems Installaties zal vervolgens beoordelen of de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling. 
 2. De volgende garanties worden verstrekt door Besems Installaties, met betrekking tot geleverde Airconditioning producten:
  -Haier Airconditioning, 6 jaren (zes).
  -Daikin Airconditioning 5 jaren (vijf).
  -Mitsubishi Airconditioning 5 jaren (vijf).
  -LG Airconditioning 5 jaren (vijf).
 3. Bovenstaande garantie is alleen van toepassing wanneer er bij Besems Installaties een onderhoudsovereenkomst is afgesloten. Wanneer de airconditioning in onderhoud is bij derden, vervalt iedere vorm van garantie, in welke hoedanigheid dan ook.
 4. De Wederpartij is gehouden om de uitgevoerde Diensten op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na oplevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden om de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na levering, te onderzoeken. De Wederpartij behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is (op)geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 5. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 6. Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de Diensten en/of Producten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de Producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten hebben aangebracht. 

Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Besems Installaties geen invloed op uit kan oefenen (onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden). Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.

 1. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Besems Installaties binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 2. Indien de Wederpartij tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Wederpartij desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Diensten en/of Producten, tenzij de Diensten en/of Producten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 19. Schade en aansprakelijkheid

 1. Besems Installaties is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Besems Installaties. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Besems Installaties is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij, in het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Besems Installaties is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Besems Installaties kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 2. Indien Besems Installaties aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, doch uiterlijk tot het bedrag waarop de door Besems Installaties aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Besems Installaties overeenkomstig de verzekering draagt. 
 3. De Wederpartij dient de schade waarvoor Besems Installaties aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan Besems Installaties te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 20. Vrijwaring en verjaringstermijn

 1. De Wederpartij vrijwaart Besems Installaties voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Besems Installaties door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden Besems Installaties zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Besems Installaties en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. Voor alle vorderingen jegens Besems Installaties en de door Besems Installaties (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar, tenzij de vordering is gegrond op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst, dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar. 

Artikel 21. Klachtenregeling

 1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent de wijze waarop Besems Installaties haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Wederpartij via de e-mail een klacht indienen. 
 2. De Wederpartij dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Wederpartij kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht. 
 3. Besems Installaties behandelt alle klachten vertrouwelijk. 
 4. Besems Installaties zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 22. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

 1. Besems Installaties behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Besems Installaties behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23. Geheimhouding

 1. Zowel Besems Installaties als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 24. Verwerking van persoonsgegevens 

 1. Bij de uitvoering van de Diensten en de verkoop van de Producten verwerkt Besems Installaties persoonsgegevens van de Wederpartij. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Besems Installaties in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. 
 2. De persoonsgegevens die de Wederpartij aan Besems Installaties verstrekt, zal Besems Installaties zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Besems Installaties zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 
 3. Besems Installaties zal de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.
 4. Het is Besems Installaties niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 5. De Wederpartij heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 6. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 25. Cookies

 1. Bij het bezoeken van de website van Besems Installaties, kan Besems Installaties informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Wederpartij zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.
 2. De informatie die Besems Installaties verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 26. Wijziging Algemene Voorwaarden 

 1. Besems Installaties heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. 
 2. Besems Installaties zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.
 3. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Besems Installaties bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 27. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Besems Installaties onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Besems Installaties en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Besems Installaties is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 28. Vindplaats Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Besems Installaties en gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 81904819.